Ben jij professional?

Als professional zoek je samen met ouder/verzorger naar de beste plek. Die plek is maatwerk. Bzzzonder gaat samen met ouder/verzorger, jou en eventueel met andere zorgverleners kijken wat nodig is om de opvang bij Bzzzonder plaats te laten vinden. Daarbij is een samenwerking tussen alle partijen van groot belang. Er zijn mogelijkheden voor bso+, groepsbegeleiding, dagbesteding, zaterdagopvang, leerwerkplekken of individuele begeleiding. Inclusief of juist exclusief.

Bzzzonder biedt opvang en dagbesteding aan kinderen en (jong) volwassenen met TOS, ADHD, ASS, achterstand in de sociaal emotionele ontwikkeling of een beperking op een ander vlak.

Samen

Bzzzonder kijkt naar waar de opvang/begeleiding zoveel mogelijk samen kan plaatsvinden. In de eerste instantie vindt er een gesprek plaats tussen jou als professional en samen kijken we naar de mogelijkheden. Daaruit volgt een begeleidings- en zorgplan en wordt gekeken op welke plek iemand het beste tot zijn/haar recht komt. Ons uitgangspunt is om de opvang/werkplekken zoveel mogelijk in de eigen wijk plaats te laten vinden, waarbij onderdeel van de maatschappij zijn een belangrijke waarde is. Zodra een fijne plek gevonden is wordt er kennis gemaakt met de groep en worden er wenafspraken ingepland. Als professional heb je toegang tot het portaal van ONS. Op die manier kan de zorg rondom cliënt zoveel mogelijk gestroomlijnd, geëvalueerd en aangepast worden. Wij vermijden trouwens het woord cliënt. Mooier vinden we het om iemand gewoon kind of collega te noemen.

Bzzzonder biedt zorg vanuit WLZ, WMO, JW of via de Wet Kinderopvang. In regio Foodvalley en regio Eemland is Bzzzonder gecontracteerd zorgverlener. Daarnaast werkt Bzzzonder ook veel met onderaannemerschap. Bijvoorbeeld via Amerpoort. Zij regelen dan de beschikking zodat de zorg wel bij Bzzzonder plaats kan vinden.